Zwemwater

ZWEMWATERANALYSES

Bij verstoring van het ecologisch evenwicht binnen een watersysteem, bijvoorbeeld door de aanwezigheid van heel veel voedsel in het water, kan het gebeuren dat één soort fytoplankton zich heel snel gaat delen en in aantal toeneemt. Dit verschijnsel kan ook bij meer soorten optreden. Sommige van deze soorten, zoals blauwalgen, kunnen giftig zijn en irritatie aan huid en ogen veroorzaken.

Enkele soorten blauwalgen vormen in hoge dichtheden drijflagen. Als dat gebeurt in water waarin gezwommen wordt dan is het soms nodig om zwemmen te ontraden of zelfs te verbieden.

Euglena voert analyses van het zwemwater uit en kan binnen 24 uur na monstername uitsluitsel geven over de aanwezigheid van soorten en hoeveelheden potentieel toxische blauwalgen in het water.